PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Poslední úprava: 25. ledna 2023

Přehled našich podmínek používání najdeš v části Souhrn smluvních podmínek.

Vítej na Eroku. Podmínky používání určují vztah mezi tebou a:

Eroko, Pavel Černý, Ostřetín 298, 534 01, Holice

Výrazy „společnost“, „Eroko“ a všechny formy zájmena „my“ odkazují na Eroko.

1. Přijetí podmínek používání.

Vytvořením účtu na Eroku, ať už prostřednictvím mobilního zařízení, mobilní aplikace nebo přes počítač (souhrnně „služba“), souhlasíš s dodržováním (i) těchto podmínek používání, (ii) našich zásad ochrany soukromízásad používání souborů cookiebezpečnostních tipů a pravidel komunity Eroko, jež jsou všechny prostřednictvím odkazu začleněny do této smlouvy, a (iii) veškerých podmínek, které jsi odsouhlasil(a) při nákupu dodatečných funkcí, produktů nebo služeb, které v rámci služby nabízíme (souhrnně dále jen tato „smlouva“). Pokud s veškerými podmínkami této smlouvy nesouhlasíš a nepřijímáš je, službu dál nepoužívej.

Čas od času můžeme v této smlouvě a službách provést změny. Můžeme tak učinit z celé řady důvodů, včetně změn reflektujících požadavky právních předpisů, nových funkcí nebo změn v oblasti obchodních praktik. Nejaktuálnější verze této smlouvy bude vždy zveřejněna v Nastavení služby a také na eroko.cz, kde vždy najdeš nejnovější verzi. Platná verze je vždy ta nejnovější. Pokud změny zahrnují podstatné změny, které mají vliv na tvá práva a povinnosti, upozorníme tě na tyto změny přiměřenými prostředky alespoň 30 dnů předem (ledaže bychom tak nebyli schopni učinit v souladu s platnými právními předpisy), například prostřednictvím samotné služby nebo e-mailem. Pokud budeš služby používat i po datu účinnosti změn, znamená to, že s revidovaným zněním smlouvy souhlasíš.

2. Způsobilost

Nemáš oprávnění vytvořit si účet nebo ke službě přistupovat a využívat ji nebo systém, na kterém funguje, pokud nesplňuješ následující:

 • je ti alespoň 18 let.
 • můžeš uzavřít závaznou smlouvu s Erokem,
 • se budeš řídit touto smlouvou a všemi platnými místními, národními a mezinárodními zákony, pravidly a předpisy a
 • nikdy jsi nebyl(a) odsouzen(a) za trestný čin nebo žalovatelný přestupek (nebo zločin podobné závažnosti), sexuální zločin nebo jakýkoliv zločin týkající se násilí, a že nemusíš být registrován(a) jako sexuální delikvent v jakémkoliv státním, federálním nebo místním registru sexuálních delikventů.

3. Tvůj účet

Pokud chceš používat Eroko, můžeš se zaregistrovat několika způsoby, například pomocí svého účtu na Facebooku. Pokud tak učiníš, opravňuješ nás k přístupu k určitým informacím z tvého účtu na Facebooku, včetně tvého veřejného profilu na Facebooku, a jejich používání. Další podrobnosti týkající se informací, které o tobě shromažďujeme, a způsobu, jakým je používáme, najdeš v našich zásadách ochrany soukromí.

Neseš odpovědnost za uchování svých přihlašovacích údajů, které používáš pro přihlášení ke službě Eroko, v tajnosti a neseš výhradní odpovědnost za všechny aktivity s těmito přihlašovacími údaji spojené. Pokud se domníváš, že někdo získal přístup ke tvému účtu, okamžitě nás kontaktuj.

4. Změna služby a ukončení.

Eroko se neustále snaží zlepšovat své služby a přinášet další funkce, které by ti mohly přijít zajímavé a užitečné. To znamená, že čas od času můžeme přidat nové funkce nebo vylepšení, nebo naopak některé funkce odstranit. Pokud tyto kroky nijak podstatně neovlivní tvoje práva nebo povinnosti, nemusíme tě před jejich podniknutím informovat. Služby můžeme dokonce zcela pozastavit. V tom případě tě budeme informovat předem, pokud nám v tom nebudou bránit určité okolnosti, například bezpečnostní zájmy, přičemž v takovém případě lze tyto okolnosti považovat za polehčující.

Nejsnazší způsob, jak můžeš svůj účet zrušit, je postupovat podle pokynů v nastavení služby. Samozřejmě máš i další možnosti zrušení. Pokud však používáš platební účet třetí strany, například Apple App Store nebo iTunes Store (App Store nebo Obchod Google Play), bude třeba, abys své nákupy v aplikaci zrušil(a) prostřednictvím tohoto účtu, aby ses vyhnul(a) další fakturaci. Pokud se Eroko bude domnívat, že jsi porušil(a) tuto smlouvu, může tvůj účet kdykoli a bez předchozího oznámení zrušit. Po takovém ukončení nebudeš mít nárok na vrácení peněz za nákupy.

Po ukončení tvého účtu bude tato smlouva ukončena, Eroko a ty však stále budete vázáni jejími následujícími ustanoveními: oddíl 4, oddíl 5 a oddíly 12 až 19.

5. Bezpečnost; Tvé interakce s ostatními členy.

Ačkoliv se Eroko snaží vylepšovat uživatelské zkušenosti pomocí funkcí jako dvojitý souhlas, kdy spolu mohou komunikovat pouze dva členové, kteří o sebe vyjádřili vzájemný zájem, nenese Eroko odpovědnost za chování členů jak při používání služby, tak mimo ni. Souhlasíš s tím, že při všech interakcích s ostatními členy budeš opatrný/á, zvlášť, pokud se rozhodneš komunikovat mimo službu nebo se setkat osobně. Kromě toho souhlasíš s tím, že si před zahájením používání služby přečteš bezpečnostními tipy Eroka a budeš se jimi řídit. Souhlasíš, že nebudeš poskytovat své finanční údaje (například informace o svých kreditních kartách či bankovním účtu), ani půjčovat či posílat peníze ostatním členům.

TY SÁM/SAMA NESEŠ VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA VLASTNÍ INTERAKCE S OSTATNÍMI ČLENY. BEREŠ NA VĚDOMÍ, ŽE EROKO NEKONTROLUJE TRESTNÍ REJSTŘÍK SVÝCH ČLENŮ ANI NIJAK JINAK NEZKOUMÁ PROFILY SVÝCH ČLENŮ. EROKO SE NIJAK NEZARUČUJE ZA CHOVÁNÍ ČLENŮ NEBO ZA DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL Z JEJICH STRANY.

6. Práva, která ti Eroko uděluje.

Eroko ti uděluje osobní, celosvětovou, bezplatnou, nepřevoditelnou, nevýhradní, odvolatelnou a nepřenosnou licenci k přístupu a používání služeb. Tato licence je udělena pouze za účelem používání a užívání výhod služeb tak, jak určuje Eroko a povoluje tato smlouva. Tato licence a jakékoli oprávnění k přístupu ke službě se automaticky zruší v případě, kdy uděláš něco z následujícího:

 • využívat službu nebo jakýkoliv v ní obsažený obsah pro jakékoliv komerční účely bez našeho písemného svolení;
 • kopírovat, upravovat, přenášet, vytvářet odvozená díla, využívat nebo reprodukovat jakýmkoliv způsobem jakýkoliv autorským právem chráněný materiál, obrázky, ochranné známky, obchodní jména, servisní značky nebo jiné duševní vlastnictví, obsah nebo soukromé informace, které jsou přístupné prostřednictvím služby, bez předchozího písemného souhlasu Eroka;
 • vyjadřovat či naznačovat, že jakákoliv tvá prohlášení schválilo Eroko;
 • využívat roboty, boty, pavouky a další shromažďovače (crawler, scraper apod.), aplikace na prohledávání a zkoumání stránek, proxy nebo jiné manuální či automatické zařízení, metodu či proces k přístupu, získávání, indexování, dolování dat nebo jakkoliv reprodukovat či obcházet navigační strukturu nebo prezentace služby či její obsah;
 • využívat službu jakýmkoli způsobem, který by mohl narušit, poškodit nebo negativně ovlivnit službu nebo servery či sítě spojené se službou;
 • nahrávat viry ani jiný škodlivý kód nebo jinak ohrožovat zabezpečení služby;
 • falšovat hlavičky nebo jinak manipulovat s identifikátory za účelem zastřít původ informací přenášených do nebo prostřednictvím služby;
 • „framovat“ nebo „zrcadlit“ jakoukoliv část služby bez předchozího písemného svolení od Eroka;
 • používat meta tagy nebo kód či jiná zařízení obsahující jakýkoliv odkaz na Eroko nebo službu (nebo jakoukoliv ochrannou známku, obchodní název, servisní značku, logo nebo slogan Eroko), aby za jakýmkoliv účelem nasměrovaly jakoukoli osobu na jinou webovou stránku;
 • upravovat, přizpůsobovat, sublicencovat, překládat, prodávat, provádět reverzní inženýrství, dešifrovat, dekompilovat nebo jinak rozebírat jakékoliv části služby nebo nutit ostatní, aby tak učinili;
 • používat nebo vyvíjet jakékoliv aplikace třetích stran, které by ovlivňovaly službu či obsah jiných uživatelů nebo informace, bez našeho písemného souhlasu;
 • používat, zprostředkovat nebo publikovat programovací rozhraní aplikace Eroko bez našeho písemného souhlasu;
 • sondovat, skenovat nebo testovat zranitelnost naší služby nebo jakéhokoli systému nebo sítě;
 • podporovat nebo propagovat jakoukoli činnost, která porušuje tuto smlouvu.

Eroko může tvoje chování prošetřit a podniknout veškeré dostupné právní kroky v reakci na nezákonné nebo neoprávněné využívání služby, včetně ukončení tvého účtu.

Jakýkoli software, který ti poskytujeme, může automaticky stahovat a instalovat aktualizace nebo další nové funkce. Toto automatické stahování je možné upravit v nastavení tvého zařízení.

7. Práva, která uděluješ Eroku.

Vytvořením účtu uděluješ společnosti Eroko celosvětovou, převoditelnou, sublicenční, bezplatnou licenci a právo, které umožňují hostovat, ukládat, používat, kopírovat, zobrazovat, reprodukovat, upravovat, editovat, publikovat, modifikovat a distribuovat informace, k nimž jsi nám dal(a) oprávnění, ze služeb třetích stran, jako je například Facebook, stejně jako veškeré informace, které odešleš, nahraješ, zobrazíš nebo jinak zpřístupníš (souhrnně „zveřejníš“) ve službě nebo je doručíte ostatním členům (souhrnně „obsah“). Licence Eroka ke tvému obsahu nebude exkluzivní, s tou výjimkou, že licence společnosti Eroko bude exkluzivní s ohledem na odvozená díla vytvořená použitím služby. Eroko by například získal exkluzivní licenci na screenshoty služby, které zahrnují tvůj obsah. Kromě toho, aby společnost Eroko mohla zabránit používání tvého obsahu mimo tuto službu, uděluješ společnosti Eroko oprávnění jednat ve tvém zastoupení, pokud jde o používání tvého obsahu, získaného pomocí této služby jinými členy nebo třetími stranami. To výslovně zahrnuje oprávnění, ale ne povinnost, zasílat oznámení podle 17 U.S.C. § 512(c)(3) (tj. oznámení o DMCA) tvým jménem, pokud je tvůj obsah převzat používán třetími stranami mimo službu. Naše licence ke tvému obsahu podléhá tvým právům podle platných zákonů (např. zákony týkající se ochrany osobních údajů v rozsahu, v němž jakýkoli obsah obsahuje osobní údaje definované těmito zákony) a její účel je omezen na provoz, vývoj, poskytování a zlepšování služby a výzkum a vývoj nových funkcí. Souhlasíš s tím, že jakýkoli obsah, který umístíš nebo který nám povolíš umístit do služby, může být zobrazen jinými členy a může být zobrazen jakoukoli osobou, která službu navštíví nebo se na ní účastní (například jednotlivci, kteří mohou obdržet sdílený obsah od jiných uživatelů Eroka).

Souhlasíš s tím, že veškeré informace, které poskytneš při vytváření svého účtu, včetně informací z tvého účtu na Facebooku, jsou přesné a pravdivé a že máš právo zveřejňovat obsah v této službě a Eroku poskytuješ výše zmíněnou licenci.

Jsi srozuměn(a) a souhlasíš s tím, že můžeme sledovat a kontrolovat jakýkoliv obsah, který zveřejníš v rámci služby. Můžeme odstranit jakýkoli obsah, zcela nebo zčásti, který podle našeho úsudku porušuje tuto Smlouvu nebo může poškodit dobré jméno služby.

Při komunikaci se zástupci naší zákaznické péče souhlasíš, že se budeš chovat uctivě a laskavě. Pokud budeme mít pocit, že tvé chování vůči našim zástupcům zákaznické péče nebo jiným zaměstnancům je ohrožující, obtěžující nebo útočné, vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit tvůj účet.

Vzhledem k tomu, že společnost Eroko ti umožňuje využívat službu, souhlasíš s tím, že my, naše přidružené společnosti a partneři– třetí strany mohou ve službě inzerovat. Předkládáním návrhů nebo zpětné vazby společnosti Eroko týkající se našich služeb vyjadřuješ souhlas s tím, že společnost Eroko může tuto zpětnou vazbu použít a sdílet za jakýmkoliv účelem a bez nároku na odměnu.

Vezmi na vědomí, že společnost Eroko může přistupovat, uchovávat a zveřejňovat informace o tvém účtu a obsahu, pokud je to vyžadováno zákonem, v rámci plnění smlouvy s tebou nebo dobré víře, že takový přístup, uchování nebo zpřístupnění probíhá v legitimním zájmu, například za účelem: (i) zajištění souladu s právními postupy, (ii) vymáhání ustanovení této smlouvy, (iii) reakce na tvrzení, že nějaký obsah porušuje práva třetích stran, (iv) reakce na tvé žádosti o poskytnutí zákaznického servisu nebo (v) ochrany práva, majetku či osobní bezpečnosti společnosti nebo jakékoliv jiné osoby.

8. Pravidla komunity.

Používáním služby souhlasíš, že nebudeš:

 • využívat službu pro jakýkoli účel, který je nezákonný nebo zakázaný touto smlouvou;
 • službu používat pro škodlivé nebo nezákonné účely;
 • službu používat s cílem poškodit Eroko;
 • porušovat pravidla komunity Eroko, která se čas od času aktualizují;
 • spamovat, žádat peníze nebo podvádět členy;
 • vydávat se za jinou osobu nebo subjekt nebo posílat obrázky jiného člověka bez jeho svolení;
 • kohokoliv zastrašovat, stalkovat, vyhrožovat, napadat, obtěžovat, týrat nebo pomlouvat;
 • zveřejňovat obsah, který porušuje něčí práva, včetně práv na publicitu, soukromí, autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo smluvní právo;
 • zveřejňovat jakýkoliv obsah, který je nenávistný, vyhrožující, sexuálně explicitní nebo pornografický.
 • zveřejňovat jakýkoliv obsah, který podněcuje násilí nebo obsahuje nahotu nebo názorné či bezdůvodné násilí.
 • zveřejňovat obsah, který propaguje rasismus, náboženský fanatismus, nenávist nebo fyzickou újmu jakéhokoli druhu vůči jakékoli skupině nebo jednotlivci;
 • získávat hesla pro jakýkoli účel nebo osobní identifikační informace od jiných členů pro komerční nebo nezákonné účely nebo šířit osobní informace jiné osoby bez jejího svolení;
 • používat účet jiného člena, sdílet účet s jiným členem nebo spravovat více než jeden účet;
 • vytvářet další účet, pokud jsme tvůj účet ukončili, pokud k tomu od nás nemáš svolení.

Eroko si vyhrazuje právo vyšetřit anebo ukončit tvůj účet bez náhrady jakéhokoli nákupu, pokud jsi porušil(a) tuto smlouvu, zneužil(a) službu nebo se choval(a) tak, jak Eroko považuje za nevhodné nebo nezákonné, včetně jednání nebo komunikace, k nimž došlo během i mimo používání služby.

9. Obsah ostatních členů.

Ačkoliv si Eroko vyhrazuje právo přezkoumat a odstranit obsah, který porušuje tuto smlouvu, za takový obsah odpovídá výhradně člen, který jej uveřejnil, a Eroko nemůže zaručit, že veškerý obsah bude v souladu s touto smlouvou. Pokud ve službě narazíš na obsah, který porušuje tuto smlouvu, nahlas to prosím v samotné aplikaci.

10. Nákupy.

Obecně. Eroko může čas od času nabízet produkty a služby k nákupu („nákup v aplikaci“) prostřednictvím App Store, Obchodu Google Play, skrze zprostředkovanou nebo přímou fakturaci nebo prostřednictvím jiných platforem autorizovaných společností Eroko. Pokud se rozhodneš k nákupu v aplikaci, příslušným poskytovatelem platebního řešení budeš vyzván(a) k potvrzení nákupu. Na základě tebou zvolené platební metody (tvá platební karta nebo účet u třetí strany, například v Obchodě Google Play nebo App Store) (tvoje „platební metoda“) ti bude nákup v aplikaci naúčtován za ceny zobrazené u tebou zvolených služeb společně s případnými příslušnými daněmi. Eroko nebo příslušnou třetí stranu opravňuješ k tomu, aby ti tuto platbu naúčtovala.

Automatické obnovení; Automatická platba kartou

Pokud si prostřednictvím nákupu v aplikaci koupíš automaticky se obnovující periodické předplatné, bude prostřednictvím tvé platební metody pravidelně strhávána částka za předplatné, dokud ho nezrušíš. Po uplynutí doby závazku počátečního předplatného bude tvé předplatné automaticky pokračovat po neomezenou dobu období za cenu, se kterou jsi souhlasil(a) při sjednání předplatného, pokud předplatné před datem obnovení nezrušíš. Informace o tvé platební kartě budou uloženy a následně použity pro automatické platby karty v souladu se smlouvou.

Námitky vůči již provedené platbě bys měl(a) oznámit na mailu info@eroko.cz, pokud se jedná o platbu účtovanou přímo Erokem nebo příslušnou třetí stranou, například App Store. Námitku můžeš vznést také u své banky nebo poskytovatele platebního řešení, který ti poskytne další informace o tvých právech a příslušných lhůtách. Svůj souhlas s automatickými platbami kartou můžeš kdykoliv a bezpodmínečně odvolat v nastavení Eroka nebo v účtu příslušné třetí strany, měj však na paměti, že jsi stále povinen/povinna uhradit veškeré dlužné částky.

Pokud nechceš, aby se tvé předplatné obnovilo automaticky, nebo chceš své předplatné změnit nebo ukončit, budeš se muset přihlásit ke svému účtu třetí strany (nebo případně přejít do nastavení účtu na Eroku) a postupovat podle pokynů pro ukončení nebo zrušení předplatného, a to i v případě, že jsi smazal(a) účet nebo aplikaci Eroko ze zařízení. Smazáním účtu na Eroku nebo odstraněním aplikace Eroko ze zařízení nedojde k ukončení nebo zrušení tvého předplatného. Eroko si ponechá veškeré finanční prostředky účtované skrze tvou platební metodu, dokud předplatné nezrušíš na Eroku nebo v účtu třetí strany. Pokud předplatné ukončíš nebo zrušíš, můžeš ho používat až do konce aktuálního předplaceného období. Po jeho uplynutí už předplatné nebude obnoveno. Pokud žiješ v Německu, můžeš své předplatné ukončit i po jeho obnovení. V takovém případě nás musíš informovat měsíc předem a tvoje právo ukončit předplatné se nijak nemění.

Další podmínky, které se použijí, pokud Eroku zaplatíš přímo pomocí tvé platební metody. Pokud platíš přímo Eroku, může Eroko opravit všechny fakturační chyby nebo chyby, které to způsobily, i když již požádal o platbu nebo ji obdržel. Pokud zahájíš pokus o vrácení peněz zpět nebo jiné zpětné zúčtování nebo jinou platbu uskutečněnou pomocí tvé platební metody, může Eroko podle svého uvážení tvůj účet okamžitě ukončit.

Informace o své platební metodě můžeš upravit v nastavení Eroka. Pokud platba nebude úspěšně provedena kvůli vypršení platnosti, nedostatku prostředků nebo z jiných důvodů a ty neupravíš informace o své platební metodě nebo nezrušíš předplatné, zůstáváš odpovědný/á za všechny neuhrazené částky a opravňuješ nás, abychom pokračovali v účtování tebou zvolenou platební metodou, i když bude aktualizována. To může mít za následek změnu dat fakturace plateb. Dále nám dáváš oprávnění získat aktualizovaná nebo nahrazená data vypršení platnosti a čísla tvých kreditních nebo debetních karet, jak je poskytuje tvůj vydavatel kreditních nebo debetních karet. Podmínky platby budou založeny na tebou zvolené platební metodě a mohou být určeny dohodami mezi tebou a finanční institucí, vydavatelem platební karty nebo jiným poskytovatelem zvolené platební metody.

Virtuální položky. Čas od času budeš moct zakoupit omezenou, osobní, nepřevoditelnou, odvolatelnou licenci k použití „virtuálních položek“, které mohou zahrnovat virtuální produkty nebo virtuální „mince“ nebo jiné jednotky směnitelné v rámci služby za virtuální produkty (souhrnně „virtuální položky“). Jakýkoliv zůstatek virtuálních položek zobrazený ve tvém účtu nepředstavuje reálný zůstatek v reálném světě ani neodráží žádnou uloženou hodnotu, ale místo toho představuje míru rozsahu tvé licence. Virtuální položky nepodléhají poplatkům za nepoužívání, avšak tobě udělená licence k virtuálním položkám skončí v souladu s podmínkami této smlouvy v okamžiku, kdy společnost Eroko přestane poskytovat službu nebo v okamžiku uzavření nebo ukončení tvého účtu. Eroko si podle vlastního uvážení vyhrazuje právo účtovat poplatky za právo využívat virtuální položky a distribuovat virtuální položky za poplatek nebo bez něj. Eroko může virtuální položky kdykoliv spravovat, regulovat, kontrolovat, upravit nebo odstranit. Eroko vůči tobě nebo jakékoliv třetí straně neponese žádnou odpovědnost v případě, že uplatní tato svá práva. Virtuální položky mohou být využity pouze ve službě. VŠECHNY NÁKUPY A VYUŽITÍ VIRTUÁLNÍCH POLOŽEK PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY JSOU KONEČNÉ A NEVRATNÉ. Poskytování virtuálních položek pro použití ve službě představuje službu, která začíná bezprostředně po přijetí nákupu těchto virtuálních položek. BEREŠ NA VĚDOMÍ, ŽE EROKO NENÍ POVINO V SOUVISLOSTI S VIRTUÁLNÍMI POLOŽKAMI POSKYTNOUT NÁHRADU Z JAKÉHOKOLIV DŮVODU, A ŽE ZA NEVYUŽITÉ VIRTUÁLNÍ POLOŽKY PŘI UZAVŘENÍ ÚČTU, AŤ DOBROVOLNÉM, NEBO NEDOBROVOLNÉM, NEOBDRŽÍŠ ŽÁDNOU PENĚŽNÍ ANI JINOU NÁHRADU.

Vrácení peněz. Obecně jsou všechny poplatky za nákupy v aplikaci nevratné a neexistují žádné náhrady nebo dobropisy za částečně využité období. Pokud je požadována náhrada za předplatné do čtrnácti dnů od data transakce, nebo pokud je to možné podle zákonů pro stanovení náhrad platných ve tvé jurisdikci, můžeme udělat výjimku.

Pokud jsi předplatitel s bydlištěm v EU nebo v Evropském hospodářském prostoru, v souladu s místními právními předpisy máš po zahájení předplatného nárok na vrácení peněz v plné výši do 14 dnů od zahájení předplatného a bez uvedení důvodu. Měj na paměti, že toto období 14 dnů začíná dnem, kdy začne odběr předplatného.

Pokud chceš požádat o vrácení peněz:

Pokud jsi nákup provedl(a) pomocí svého Apple ID, vracení peněz zajišťuje Apple, ne Eroko. Pokud chceš požádat o vrácení peněz, přejdi na App Store, klikni na své Apple ID, vyber Historii nákupů, najdi příslušnou transakci a klikni na „Nahlásit problém“. Můžeš také poslat požadavek na https://getsupport.apple.com.

Pokud jsi nákup provedl(a) pomocí svého účtu v obchodu Google Play nebo přímo na Eroku: napiš na info@eroko.cz a uveď číslo objednávky v obchodu Google Play (najdeš ho v potvrzovacím e-mailu objednávky nebo po přihlášení do Peněženky Google). Můžeš také poštou nebo jinak doručit podepsané a datované oznámení prohlašující, že ty jakožto kupující rušíš tuto smlouvu, nebo cokoliv podobného významu. Rovněž prosím uveď e-mailovou adresu nebo telefonní číslo přiřazené ke tvému účtu spolu s číslem tvé objednávky. Toto oznámení musí být odesláno na adresu: Eroko, Ostřetín 298, 534 01, Holice.

Pokud využiješ svého práva na zrušení (vyjma nákupů uskutečněných pomocí tvého Apple ID, nad kterými má kontrolu Apple), vrátíme ti (nebo požádáme o vrácení Google) všechny platby, které jsme od tebe přijali. Platby vrátíme bez zbytečného odkladu, v každém případě pak do 14 dnů od data přijetí oznámení o tvém rozhodnutí smlouvu zrušit. Vrácení provedeme pomocí stejné platební metody, kterou jsi použil(a) při původní transakci. V důsledku vrácení peněz ti v každém případě nebudou účtovány žádné poplatky.

Pokud jsi nákup provedl(a) na jiné, výše neuvedené platební platformě, o vrácení peněz požádej přímo třetí stranu, u které jsi nákup provedl(a).

Objednávku dodání digitálního obsahu, který není dodáván na fyzickém nosiči, nelze zrušit, pokud bylo zpracování objednávky zahájeno s tvým předchozím výslovným souhlasem a potvrzením, že v takovém případě přicházíš o právo na zrušení. To platí například při nákupu virtuálních položek. To znamená, že takové nákupy jsou KONEČNÉ A NEVRATNÉ.

Ceny. Eroko svou obchodní činnost provozuje po celém světě a naše ceny se liší v závislosti na řadě faktorů. Často nabízíme akční ceny, které se mohou lišit v závislosti na regionu, délce předplatného, obsahu balíčku a dalších faktorech. Pravidelně také testujeme nové funkce a možnosti platby.

11. Oznámení a postup nárokování při porušení autorských práv.

Pokud se domníváš, že tvé dílo bylo zkopírováno a zveřejněno v této službě způsobem, který představuje porušení autorských práv, zašli nám email na info@eroko.cz.

Pokud nás kontaktuješ ohledně domnělého porušení autorských práv, nezapomeň uvést následující informace:

 • elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorského práva;
 • popis díla chráněného autorskými právy, která podle tebe byla porušena;
 • popis toho, kde je materiál, o kterém tvrdíš, že porušuje autorská práva, umístěn ve službě (a takový popis musí být dostačující, aby nám umožnil nalézt materiál údajně porušující autorská práva);
 • své kontaktní údaje, včetně adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy, a totožnost vlastníka autorských práv;
 • tvé písemné prohlášení, že se v dobré víře domníváš, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a
 • tvé prohlášení, pod pokutou za křivou výpověď, že výše uvedené informace ve tvém oznámení jsou přesné a že jsi vlastníkem autorských práv nebo oprávněn(a) jednat jménem vlastníka autorských práv.

Účty členů, kteří opakovaně porušují naše zásady, Eroko ukončí.

12. Odmítnutí odpovědnosti.

EROKO POSKYTUJE SLUŽBU „TAK, JAK JE“ A „JAK JE DOSTUPNÁ“, V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ S OHLEDEM NA SLUŽBU (VČETNĚ VEŠEKERÉHO V NÍ OBSAŽENÉHO OBSAHU), BEZ OMEZENÍ, JAKÝCHKOLIV PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VZTAHUJÍCÍCH SE K USPOKOJIVÉ KVALITĚ, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU NEBO NEPORUŠENÍ ZÁKONA. EROKO NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, ŽE (A) SLUŽBA BUDE NEPŘERUŠOVANÁ, BEZPEČNÁ NEBO BEZCHYBNÁ, (B) VEŠKERÉ ZÁVADY NEBO CHYBY VE SLUŽBĚ BUDOU OPRAVENY, NEBO (C) ŽE JAKÝKOLIV OBSAH NEBO INFORMACE ZÍSKANÉ VE SLUŽBĚ NEBO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY BUDOU SPRÁVNÉ.

EROKO NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLIV OBSAH, KTERÝ TY NEBO JINÝ ČLEN NEBO TŘETÍ STRANA UVEŘEJNÍTE, ODEŠLETE NEBO PŘIJMETE PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB. VEŠKERÉ MATERIÁLY STAŽENÉ NEBO JINAK ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY ZÍSKÁVÁŠ NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO.

13. Služby třetích stran.

Služba může obsahovat reklamy a propagační nabídky nabízené třetími stranami a odkazy na jiné webové stránky nebo zdroje. Eroko nenese odpovědnost za dostupnost (nebo nedostupnost) těchto externích stránek a zdrojů. Pokud se rozhodneš reagovat na nabídky třetích stran nabízené prostřednictvím naší služby, tvůj vztah s nimi se řídí jejich zásadami. Eroko nenese odpovědnost za podmínky nebo akce třetích stran.

14. Omezení odpovědnosti.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU SPOLEČNOST EROKO, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ZAMĚSTNANCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEBO POSKYTOVATELÉ SLUŽEB ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, PŘÍKLADNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÉ NEBO ROZŠÍŘENÉ ŠKODY, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ZTRÁTY ZISKU, AŤ UŽ VZNIKLÉ PŘÍMO, NEBO NEPŘÍMO, NEBO JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, POUŽITÍ, GOODWILLU NEBO JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z: (I) TVÉHO PŘÍSTUPU NEBO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI PŘÍSTUPU NEBO POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY, (II) JEDNÁNÍ NEBO OBSAHU OSTATNÍCH ČLENŮ NEBO TŘETÍCH STRAN PROSTŘEDNICTVÍM NEBO NÁSLEDNÝM POUŽITÍM TÉTO SLUŽBY; NEBO (III) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU, POUŽITÍ NEBO ZMĚNY TVÉHO OBSAHU, DOKONCE I KDYŽ BYL EROKEM UPOZORNĚN NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EROKO ZA VŠECHNY TVÉ NÁROKY SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBOU VYŠŠÍ NEŽ 100 USD NEBO UHRAZENÁ ČÁSTKA, KTEROU JSI ZA SLUŽBU EROKU PŘÍPADNĚ ZAPLATIL(A) V DOBĚ EXISTENCE TVÉHO ÚČTU.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ URČITÝCH ŠKOD, A PROTO SE NA TEBE NĚKTERÉ NEBO VŠECHNY VÝJIMKY A OMEZENÍ V TOMTO ODDÍLE NEMUSÍ VZTAHOVAT.

15. Rozhodné právo.

Na členy s bydlištěm v EU nebo Evropském hospodářském prostoru nebo jinde, kde je naše arbitrážní dohoda zakázána zákonem, se na veškeré spory vyplývající z nebo týkající se této smlouvy nebo služby vztahují zákony České republiky. Nehledě na výše uvedené se arbitrážní dohoda v oddílu 15 výše řídí federálním zákonem o rozhodčích řízeních. Aby se předešlo pochybnostem, volba rozhodného práva České republiky nenahrazuje v takových jurisdikcích žádné závazné právní předpisy na ochranu spotřebitele.

16. Místo konání.

S výjimkou členů s bydlištěm v EU nebo v Evropském hospodářském prostoru, kteří mohou v souladu s platnými právními předpisy uplatňovat nároky v zemi jejich bydliště, a s výjimkou nároků, které mohou být řádně podány u soudů pro drobné nároky příslušné jurisdikce, všechny nároky vyplývající z této smlouvy nebo vztahující se k této smlouvě nebo ke tvému vztahu k Eroku, které z jakéhokoli důvodu nejsou podány k rozhodčímu řízení, budou vedeny výlučně u federálních nebo státních soudů v okrese Pardubice v České republice. Ty i Eroko souhlasíte s výkonem osobní soudní pravomoci soudů ve státě Česká republika a zříkáte se jakéhokoli tvrzení, že tyto soudy jsou nevhodnými.

17. Odškodnění z tvé strany.

Souhlasíš, v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, že odškodníš, obhájíš a nepoškodíš společnost Eroko, naše pobočky a jejich příslušné úředníky, ředitele, agenty a zaměstnance jakýmikoliv stížnostmi, nároky, požadavky, ztrátami, náklady, závazky a výdaji, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývající nebo jinak související s tvým přístupem ke službě, tvým obsahem nebo tvým porušením této smlouvy.

18. Úplnost smlouvy; Ostatní.

Tato smlouva společně se zásad ochrany soukromízásad používání souborů cookiebezpečnostních tipů a pravidel komunity Eroko a všemi podmínkami, které ti byly poskytnuty, pokud sis zakoupil(a) další funkce, produkty nebo služby, které nabízíme ve službě, obsahuje kompletní dohodu mezi tebou a společností Eroko o tvém vztahu se společností Eroko a používání služby. Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným, zbývající části této smlouvy zůstávají plně platné a účinné. Neuplatnění nebo nevymáhání práva nebo ustanovení této smlouvy ze strany společnosti nepředstavuje zřeknutí se tohoto práva nebo ustanovení. Souhlasíš s tím, že tvůj účet Eroko je nepřenositelný a všechna tvá práva k tvému účtu a jeho obsahu tvou smrtí zaniknou. Tato smlouva nepředstavuje smlouvu o zprostředkování, partnerství, společném podniku, svěřenství nebo jiném zvláštním vztahu nebo pracovním poměru. Nejsi oprávněn(a) za Eroko činit jakákoliv prohlášení nebo závazky.